STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

1

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Tôn giáo Chính phủ

2

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

Tôn giáo Chính phủ

3

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

Tôn giáo Chính phủ

4

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Tôn giáo Chính phủ

5

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Tôn giáo Chính phủ

6

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Tôn giáo Chính phủ

7

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Tôn giáo Chính phủ

8

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Tôn giáo Chính phủ

9

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Tôn giáo Chính phủ

10

giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác

11

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác

12

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác

13

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác

14

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác

15

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

16

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)

Bồi thường nhà nước

17

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Dân tộc

18

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Dân tộc

19

Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã)

Đất đai

20

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Phổ biến giáo dục pháp luật

21

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã)

Nông nghiệp

22

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

23

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

24

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

25

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Phòng, chống tham nhũng

26

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Phòng, chống tham nhũng

27

thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

28

thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

29

thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

30

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

Xử lý đơn thư

31

thủ tục tiếp công dân tại cấp xã

Tiếp công dân

32

thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

Giải quyết tố cáo

33

thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Giải quyết khiếu nại

34

Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

Thủy lợi

35

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Thủy lợi

36

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Thủy lợi

37

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

Lễ hội

38

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Văn hóa cơ sở

39

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Văn hóa cơ sở

40

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Phổ biến giáo dục pháp luật

41

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

Phổ biến giáo dục pháp luật

42

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

Phổ biến giáo dục pháp luật

43

Thủ tục công nhận hòa giải viên

Phổ biến giáo dục pháp luật

44

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Chứng thực

45

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Chứng thực

46

Thủ tục chứng thực di chúc

Chứng thực

47

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Chứng thực

48

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Chứng thực

49

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Chứng thực

50

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Chứng thực

51

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực

52

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

53

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

54

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Chứng thực

55

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Thi đua, khen thưởng Trung ương

56

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

Thi đua, khen thưởng Trung ương

57

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Thi đua, khen thưởng Trung ương

58

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thi đua, khen thưởng Trung ương

59

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Thi đua, khen thưởng Trung ương

60

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Tôn giáo Chính phủ

61

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Phổ biến giáo dục pháp luật

62

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Bảo trợ xã hội

63

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Môi trường

64

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu

65

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu

66

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

Hộ tịch

67

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

Hộ tịch

68

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

Hộ tịch

69

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Hộ tịch

70

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Hộ tịch

71

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Hộ tịch

72

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Hộ tịch

73

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Hộ tịch

74

Thủ tục đăng ký giám hộ

Hộ tịch

75

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

Hộ tịch

76

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Hộ tịch

77

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch

78

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Hộ tịch

79

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Hộ tịch

80

Thủ tục đăng ký lại khai tử

Hộ tịch

81

Thủ tục “Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế”

Bảo trợ xã hội

82

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

Chứng thực

83

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Thể dục thể thao

84

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Thư viện

85

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Nuôi con nuôi

86

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Bảo trợ xã hội

87

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Bảo trợ xã hội

88

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Bảo vệ chăm sóc trẻ em

89

Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em.

Lao động, Thương binh và Xã hội

90

Thủ tục Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Lao động, Thương binh và Xã hội

91

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

Môi trường

92

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Môi trường

93

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (THTC cấp xã)

Môi trường

94

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

95

Xóa đăng ký phương tiện

Đường thủy nội địa

96

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Đường thủy nội địa

97

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Đường thủy nội địa

98

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Đường thủy nội địa

99

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Đường thủy nội địa

100

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Đường thủy nội địa

101

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Đường thủy nội địa

102

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Đường thủy nội địa

103

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Đường thủy nội địa

104

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Người có công

105

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Người có công

106

Thủ tục “Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Phòng, chống tệ nạn xã hội

107

Thủ tục Đề nghị gia hạn cấp phép sử dụng lòng đường, hè phố trong khu vực đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Giao Thông Vận Tải

108

Thủ tục Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trong khu vực đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Giao Thông Vận Tải

109

Thủ tục Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng

Tư Pháp

110

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

Tư Pháp

111

Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Tư Pháp

112

Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Tư Pháp

113

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu trong hoạt động quản lý hành chính

Tư Pháp

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction