Tổng hợp tin

1. Những định hướng chính trong phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương năm 2021
1.1. Những thuận lợi, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế -
xã hội
Được sự quan tâm của nhà nước, các chương trình dự án xã Quyết Thắng
đã và đang được đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất kinh tế hạ tầng, giao
thông nông thôn, cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, hệ thống điện lưới được
đảm bảo, môi trường cảnh quan được bảo vệ, tình hình an ninh trật tự, an toàn
xã hội được giữ vững, cùng sự quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp
nhân dân trong xã cùng hướng về mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa
phương.
Căn cứ tình hình thực tế ước đạt được năm 2020, năm 2021 phấn đấu mức
giá trị sản xuất tăng thêm 9% / năm trở lên, đảm bảo mức bình quân thu nhập đầu
người là 29,4 triệu, lương thực 420 kg/năm
Trong đó: Cây lúa: 4.000 tấn
Cây ngô: 2.000 tấn

13

Các chỉ tiêu giải pháp cụ thể:
+ Cây lúa: Diên tích 800 ha, năng suất đạt 50 tạ/ha. Sản lượng thu nhập là
4.000 tấn
+ Cây ngô: Diện tích 400 năng suất đạt 50 tạ/ha. Sản lượng thu nhập là
2.000 tấn
+ Cây lạc: Diện tích 15 ha năng suất đạt 50 tạ/ha. Sản lượng thu nhập là
180 tạ
+ Hành chăm 15 ha năng suất đạt 10 tạ/ha. Sản lượng thu nhập là 150 tấn
+ Râu đậu các loại: 156 ha
+ Cây mía: 100 ha
+ Cây Sắn: 100 ha năng suất đạt 10 tạ/ha. Sản lượng thu nhập là 100 tấn
Về chăn nuôi thú y
- Tổng đàn Trâu, Bò 3500 con, Đàn lợn 4.500con, đàn gia cầm 75.000 con
- Mặt nước thả cá trên các hồ đập thủy lợi và một số ao của người dân với
tổng diện tích 22,13 ha.
Phấn đấu phát triển nền kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đưa khoa học kỹ
thuật vào thực tiễn sản xuất để có sản lượng cây có hạt từ 6.000 tấn trở lên.
Để đạt được kết quả trên, cần thay đổi giống có năng suất cao, chủ động thời
vụ, đầu tư phân bón đảm bảo theo khoa học kỹ thuật, mở rộng diện tích các cây vụ
đông
Về tài chính ngân sách:
Thực hiện tốt luật ngân sách nhà nước, quản lý và sử dụng đúng mục đích và
hiệu quả, tăng cường thu các nguồn thu tại xã đảm bảo theo kế hoạch, tập trung đầu
tư vào các dựu án hiện có, các công trình phúc lợi trên địa bàn,
Về ngân hàng: Tạo điều kiện cho các hộ vay vốn đầu tư sản xuất chăn nuôi,
trồng trọt, phát triển ngành nghề dịch vụ.
Văn hoá - xã hội:
Giáo dục:
Tiếp tục huy động các nguồn vốn từ ngân sách cấp trên để đầu tư về cơ sở vật
chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.
Về y tế:
Thường xuyên kiểm tra và tuyên truyền công tác vệ sinh môi trường, phấn
đấu giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới 13 %, tập trung hoạt động, truyền
thông lồng ghép các biện pháp về kế hoạch hóa gia đình, để không có trường hợp
sinh con thứ 3, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ở mức 1%,

14

Thông tin tuyên truyền:
Thực hiện các hoạt động văn hoá, thể thao, các nhiệm vụ trọng tâm của địa
phương quy ước, hương ước xóm, khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tiết kiệm
chống lãng phí, đấu tranh xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, tai tệ nạn xã hội
* Quân sự địa phương:
Tăng cường chỉ đạo, công tác dân quân tự vệ, sẵn sàng chiến đấu, gắn với
phát triển kinh tế- xã hội, hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, tuyển chọn thanh
niên lên đường nhập ngũ.
* Công tác an ninh:
Triển khai tốt các hoạt động đấu tranh, phòng chống tội phạm, các tai tệ nạn
xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh, chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tuyên
truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân, duy trì tốt công tác tiếp
dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại vướng mắc trong nhân dân.
* Hoạt động nội chính:
Duy trì ổn định công tác cán bộ, để hoàn thành xuất sắc trên mọi lĩnh vực.
Phát huy tối đa nguồn lực sẵn có của địa phương, bằng cách khuyến khích các tổ
chức, nhóm, hộ gia đình có điều kiện phát triển kinh tế.
Huy động nhân dân thông qua các hình thức đóng góp ngày công, kinh phí để
củng cố và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng và
đóng góp đầy đủ các loại quỹ.
Nông thôn mới:
Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới, đạt chuẩn 2 tiêu chí trở lên
Đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến
các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quyết tâm phấn
đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội, an ninh, quân sự theo chỉ
tiêu kế hoạch đề ra
Nhận thức của nhân dân đã có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và ý
thức chấp hành pháp luật, chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà
nước
Đổi mới tư duy nhận thức, phát triển kinh tế, góp phần giảm các hành vi
vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Super User