NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thực hiện Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW, ngày 13/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ngày 22/11/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 117 - KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo cấp ủy đảng các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, đồng thời xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đảm bảo phù hợp với tình hình đặc điểm cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ban Tuyên giáo, Văn phòng cấp ủy các cấp tham mưu cho cấp ủy khẩn trương, nghiêm túc tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; đồng thời triển khai tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Nội dung học tập, quán triệt tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng: Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”. Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Tổng số đại biểu tham của tỉnh tham dự Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) ngày 29, 30/11/2017 là 790 đồng chí. Trong đó điểm cầu cấp tỉnh 240 đồng chí; điểm cầu cấp huyện, thành phố là 550 đồng chí. Đến nay 210 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) theo kế hoạch số 117 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Tổng số lớp học tập, quán triệt là trên 200 lớp.

Nguồn: https://hoabinh.gov.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Super User